top of page

Série šesti praktických filmových workshopů pro začínající tvůrce. Cílem workshopů je představit účastníkům základní pravidla filmové tvorby a také fakt, že tvůrci mohou tvořit videa s různým vybavením, které nemusí patřit mezi nejdražší.

 

Zájemci se dle vlastního uvážení mohou účastnit všech nebo jen některých variant workshopu. V případě absolvování všech dostupných variant workshopu, jehož uzavřením bude vytvoření vlastního krátkého filmečku, získá daný účastník certifikát s názvem: “Cesta filmaře”. Principem certifikátu je podpořit začínající tvůrce v jejich cestě za vysněnou profesí.

 

 

1. workshop je zaměřený na velikosti záběrů a pravidlo osy. Velikosti záběrů jsou základním stavebním kamenem, můžeme také říct prvním dílkem, filmové tvorby a už jen díky jejich znalosti můžete svou kreativitu posunout o několik kroků vpřed. Pravidlo osy je pak důležitou složkou, která umožňuje, aby se divák správně orientoval v prostředí a následně i v samotném ději, který mu předáváme.

 

 

Na výběr jsou dvě varianty workshopu:

 

VELKÝ KURZ - Jedná se o dvoudenní kurz. Tato varianta přináší výhodu jednoho celého dne, který bude určený na praktické představení probíraného tématu a jednoho celého dne s teorií a společnou přípravou námětu, který bude použit pro praktickou ukázku daného tématu.

 

MALÝ KURZ - Jedná se o jednodenní kurz. Tato varianta je určena pro tvůrce, kteří nemají např. v danou chvíli takové možnosti, aby se mohli zúčastnit dvoudenního kurzu. Jednodenní kurz pak obnáší cca půl den teoretického představení tématu a půl den praktického představení tématu. U jednodenního kurzu bude námět pro natáčení již předpřipraven.

 

Součástí každé z šesti variant workshopu je jedna konzultace střiženého materiálu, který se během kurzů natočí (čili 6 postupných konzultací).

 

 

Na tento kurz bude navazovat dalších 5 částí:

 

 1. (Velikosti záběrů a pravidlo osy / První dílek)

 2. Kompozice / Zasvěcení do tajů “atmosféry”

 3. Denní světlo / Nechť se odráží

 4. Umělé světlo / Hlavně vemte “buben”

 5. Herecká akce / Točíme i se zvukem

 6. Střihová skladba / Puzzle a tisíc možností

 

---

 

A series of six practical film workshops for aspiring creators. The aim of the workshops is to introduce participants to the basic rules of filmmaking and also to show that creators can make videos with various equipment that doesn't have to be among the most expensive.

 

Interested individuals can choose to participate in all or only some variants of the workshop according to their own discretion. Upon completion of all available variants of the workshop, which will conclude with the creation of their own short film, the participant will receive a certificate entitled "Filmmaker's Journey". The principle of the certificate is to support aspiring creators on their journey to their dream profession.

 

 

The first workshop focuses on shot sizes and the 180-degree rule. Shot sizes are the basic building block, we can also say the first piece, of filmmaking, and just by knowing them, you can advance your creativity several steps forward. The 180-degree rule is then an important component that allows the viewer to properly orient themselves in the environment and subsequently in the plot itself that we are conveying.

 

 

There are two variants of the workshop to choose from:

 

VELKÝ KURZ - This is a two-day course. This option brings the advantage of one whole day, which will be dedicated to the practical presentation of the discussed topic, and one whole day of theory and joint preparation of a subject, which will be used for a practical demonstration of the given topic.

 

MALÝ KURZ - This is a one-day course. This option is intended for creators who, for example, do not have the opportunity at the moment to participate in a two-day course. The one-day course involves approximately half a day of theoretical presentation of the topic and half a day of practical presentation of the topic. For the one-day course, the subject for filming will already be prepared in advance.

 

Each of the six variants of the workshop includes one consultation of edited material, which will be filmed during the courses (i.e., 6 consecutive consultations).

 

 

This course will be followed by five more parts:

 

 1. (Shot sizes and the 180-degree rule / The First Piece)
 2. Composition / Initiation into the secrets of "atmosphere"
 3. Daylight / Let it reflect
 4. Artificial light / Especially take the "buben"
 5. Acting / Shooting with sound
 6. Editing composition / Puzzle and a thousand possibilities

Velikosti záběrů a pravidlo osy / První dílek

5 000,00 KčCena
 • Velký kurz: 22.06. až 23.06.2024

  (Podrobnosti: https://fb.me/e/3Cuc24kcc)

   

  Malý kurz: 29.06.2024

  (Podrobnosti: https://fb.me/e/6ZWdIqJuh)

   

  ---

   

  Velký kurz: June 22nd to June 23rd, 2024

  (Details: https://fb.me/e/3Cuc24kcc)

   

  Malý kurz: June 29th, 2024

  (Details: https://fb.me/e/6ZWdIqJuh)

bottom of page